Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXX/718/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do
zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę
ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą
zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru
"Leśna"
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/717/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach
dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez
Gminę Dębowiec
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/716/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
zasad finansowania przez Gminę Jasło opieki zapewnianej w
żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze
Miasta Jasła
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXIX/715/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła
na lata 2014-2023.
27.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIX/714/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła.
27.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIX/713/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie podjęcia inwestycji wieloletniej pn.: "Budowa
infrastruktury lekkoatletycznej w Jaśle" i wyrażenia zgody na
zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o
wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w
budżecie miasta.
27.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIX/712/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z
zakresu pomocy społecznej.
27.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIX/711/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do
zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę
ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą
zadania pod nazwą:sporządzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "GAMRAT - Nr 36" w Jaśle
27.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIX/710/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do
zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę
ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą
zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
27.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIX/709/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła
27.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się